Văn khấn cúng lễ tại Đình, Đền, Chùa, Miếu, Phủ

Hướng dẫn trình tự lễ - Nguyên tắc cơ bản khi đi lễ nhấ...

Các nguyên tắc cơ bản khi đi lễ như thế nào cho đúng cách thì không phải ai cũng...

Lễ Ban Tam bảo - Văn khấn cúng lễ Ban Tam Bảo

Ý nghĩa lễ ban Tam Bảo - Cách sắm lễ vật và cách cúng lễ ban Tam Bảo - Hạ lễ sau...

Văn khấn lễ Phật ở chùa

Việc sửa soạn đi lễ Chùa, sắm lễ vật để đi lễ Chùa đều có những quy định mà ngườ...

Văn khấn Lễ Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát (U Minh giáo chủ)

Địa Tạng thường được xem như là vị Bồ-tát của chúng sanh dưới địa ngục hay là gi...

Văn khấn Lễ Đức Ông

Việc sửa soạn đi lễ chùa, hoặc sắm lễ vật để đi chùa cúng Đức ông, văn khấn cúng...

Văn khấn Lễ Đức Thánh Hiền

Chi tiết bài văn khấn lễ Đức Thánh Hiền, cách sắm lễ cúng khấn Đức Thánh Hiền đú...

Văn khấn Lễ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát (Phật Bà quan âm)

Hướng dẫn khấn lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Phật bà Quan Âm) như thế nào cho phải ...

Văn khấn Lễ Thánh Sư

Để tỏ lòng biết ơn đến Ông Tổ nghề, Lịch ngày TỐT xin gợi ý bài văn khấn Thánh s...

Văn khấn Lễ Đền Bà Chúa Kho

Bài văn khấn, cách sắm lễ và bày lễ cúng bái dành cho lễ Đền Bà Chúa Kho đúng chuẩn

Văn khấn Lễ Đức Thánh Trần

Văn khấn cúng lễ Đức Thánh Trần - Cách sắm lễ, cúng khấn đúng chuẩn nghi thức cú...

Văn khấn Lễ Thành hoàng ở Đình, Đền, Miếu

Hướng dẫn cách sắm lễ và bài văn khấn Thành hoàng ở Đình, Đền, Miếu đúng chuẩn t...

Văn khấn Lễ Ban Công đồng

Văn khấn cúng bái nghi lễ Ban công đồng, cách sắm lễ và bày lễ cúng ban công đồng

Văn khấn CẦU DUYÊN trước ban thờ Mẫu

Bài văn khấn cầu duyên trước ban thờ Mẫu chuẩn. Hướng dẫn cầu duyên trước Mẫu Li...

Văn khấn Lễ Tam tòa Thánh Mẫu

Bài văn khấn nghi Lễ Tam tòa Thánh Mẫu, hướng dẫn cách sắm lễ và cúng khấn đúng ...

Văn khấn Lễ Thần Tài

Tham khảo cách sắm lễ và văn khấn Thần tài đúng cách nhất để cầu tài đắc tài, cầ...

Văn khấn cầu công danh ở chùa Hương

Bài văn khấn cầu công danh ở chùa Hương, cách sắm lễ và cúng khấn đúng cách nhất